fredag 13 september 2013

Så tillvaratar du solenergi

Så tillvaratar du solenergi

Solstrålarna är en ren energiresurs som kan bidra med värme, varmvatten och även el till ditt hus. Här tipsar vi om olika solenergianläggningar som du kan investera i. 

Solfångare för varmvatten och uppvärmning:
Det vanligaste sättet att utnyttja solvärmen är att använda vätskeburna solfångare som levererar värme till en varmvattenberedare eller ackumulatortank i huset. Solvärmen används som komplement till det befintliga värmesystemet. Vanligtvis brukar en solfångaranläggning dimensioneras för att täcka varmvattenbehovet från april till oktober.
Välj mellan följande solvärmepaket:
  • Tappvattensystem: Fungerar bra om du värmer huset med direktverkande el och använder mycket varmvatten. Solfångarna brukar täcka ungefär hälften av det årliga varmvattenbehovet. Ett standardsystem består av 4-6 kvadratmeter solfångare som ansluts till en 300 liter varmvattenberedare med solslinga. En komplett anläggning kostar cirka 30 000 kronor, exklusive installation.
  • Kombisystem: Är lämpligt om du har vattenburen uppvärmning i huset och vill använda solvärmen både för varmvatten och värme. I normala fall består systemet av 8-12 kvadratmeter solfångare som ansluts till en ackumulatortank med 500–750 liters volym. Kostnad cirka 60 000 kronor, exklusive installation.
Val av solfångare:
Den vanligaste modellen är plana solfångare som brukar leverera ungefär 300-530 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Ett annat alternativ är vakuumrör som årligen levererar mellan 450-775 kilowattimmar per kvadratmeter. Plana solfångare är billigare än vakuumrör och har i regel något större solfångaryta per enhet. Räknar man på byggarean, det vill säga hur stort utrymme anläggningarna upptar på taket, blir utbytet ganska jämbördigt mellan modellerna.
Solceller för elproduktion:
Med hjälp av solcellspaneler kan du få el till huset eller sommarstugan. Solcellerna omvandlar solljuset direkt till el i form av likström. Via en växelriktare omvandlas elen till växelström för användning i hushållet, eller inmatning till elnätet. Solelen kan även lagras i batteripaket om det inte finns tillgång till elnät, vilket är vanligt i fritidshus, båtar och husvagnar.
Priset på nyckelfärdig solcellsanläggning på 3 kilowatt, inklusive växelriktare, ligger idag kring 50 000-60 000 kronor. En sådan anläggning brukar leverera omkring 2700-3000 kilowattimmar el per år. Installerar du en nätansluten solcellsanläggning kan du dessutom ansöka om statligt bidrag på max 35 procent av investeringskostnaden.
Producera och sälja solel:
För att ansluta dig till det fasta elnätet och bli en ”mikroproducent” krävs ett avtal med det lokala elnätsföretaget, samt en specifik elmätare som mäter produktion och förbrukning i hushållet. Denna mätare installeras gratis av elnätsföretaget. Vill du sälja eventuell överskottsproduktion ska du anlita ett elhandelsföretag. Avtalen för att sälja solel varierar mellan olika elhandlare och kan begränsas av vilket nätområde du tillhör. En lista över företag som köper solel finns på: http://egensolel.se

Solvärme för ventilation:
För att förbättra ventilationen inomhus kan du använda en luftsolfångare, som automatiskt blåser ut varm luft med hjälp av en solcellsdriven fläkt. Solfångaren används oftast till ouppvärmda utrymmen som fritidshus, garage och källare. Ett komplett paket för ett hus på 100 kvadratmeter kostar cirka 10 000 kronor. Är du händig kan du prova att bygga en egen luftsolfångare, se tips på hemsidan: http://24volt.eu/.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar